Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieogranicznym na sprzedaż nieruchomści niezabudowanej, składającej się z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 1025/2, położonej w Gołdapi przy ul. Źródlanej

GPO.6840.19.2023

Gołdap, dnia 20.12.2023 r.

 

BURMISTRZ GOŁDAPI

ogłasza

drugi przetarg ustny nieograniczony

(I przetarg odbył się w dniu 30.11.2023 r.)

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 1025/2 o powierzchni 0,0837 ha, położonej w Gołdapi przy ul. Źródlanej w obrębie geodezyjnym 0002 Gołdap 2, uregulowanej w księdze wieczystej KW nr OL1C/00041502/9.

 • Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków przedmiotowa nieruchomość stanowi użytek określony symbolem Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy.
 • Przedmiotowa nieruchomość położona jest w terenie, dla którego brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gołdap zatwierdzonym uchwałą nr LXVIII/502/2023 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 28 marca 2023 r. teren przeznaczony jest następująco: „tereny wielofunkcyjne o niskiej intensywności”.
 • Nieruchomość sąsiaduje z zabudową jednorodzinną, usługową oraz gruntami niezabudowanymi przeznaczonymi pod budownictwo mieszkaniowe. Kształt działki nieregularny.
 • Dostęp do nieruchomości bezpośrednio z ul. Źródlanej – dz. nr 1058.
 • Na terenie nieruchomości zlokalizowany jest przewód elektroenergetyczny niskiego napięcia oraz przewód kanalizacyjny. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
 • Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do udostępnienia terenu gestorom sieci do przebudowy, usuwania awarii remontu, a także dokonywania napraw, konserwacji.
 • Nieruchomość jest przedmiotem dzierżawy do dnia 30.11.2023 r.
 • Nieruchomość wolna jest od wszelkich długów, ciężarów, ograniczeń w rozporządzaniu, nie jest przedmiotem żadnego postępowania sądowego, administracyjnego i egzekucyjnego.
 • Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
 • Nabywca nieruchomości na koszt własny zleci okazanie granic.
 • Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości nastąpi zgodnie z wypisem z rejestru gruntów oraz wyrysem z mapy ewidencyjnej. W razie ewentualnych prac geodezyjnych, Gmina Gołdap nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytków oraz ewentualnych różnic w powierzchni nieruchomości.

Cena wywoławcza nieruchomości: 27 900,00 zł (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset złotych 00/100) - sprzedaż nieruchomości zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1570 z późn. zm.).

Minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 

Przystępujący do przetargu zobowiązany jest do wniesienia wadium w pieniądzu w wysokości 2 790,00 zł (słownie: dwa tysiące siedemset dziewięćdziesiąt złotych 00/100) na rachunek Urzędu Miejskiego w Gołdapi PKO BP S.A. Oddział Ełk nr 89 1020 4724 0000 3602 0007 6463 lub w kasie urzędu – pokój 3a (parter) do dnia 17.01.2024 r. Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na ww. rachunek bankowy. Tytuł wpłaty wadium winien jednoznacznie wskazywać uczestnika/uczestników przetargu oraz numer ewidencyjny działki.

 

Przetarg odbędzie się 23 stycznia 2024 r. o godz. 1000 w sali konferencyjnej nr 1 Urzędu Miejskiego w Gołdapi przy Placu Zwycięstwa 14.  

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca przeprowadzenia przetargu.

W przypadku przystąpienia do przetargu osób fizycznych pozostających w związku małżeńskim, posiadających wspólność ustawową małżeńską, wymagana jest obecność obojga małżonków. W przypadku uczestnictwa w przetargu przez jednego z małżonków, konieczne jest przedłożenie pisemnego wyrażenia zgody współmałżonka na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości z notarialnym poświadczeniem podpisu.

Uczestnik przetargu zobowiązany jest przedłożyć dokument tożsamości komisji przetargowej przed otwarciem przetargu, natomiast osoby prawne biorące udział w przetargu powinny przedstawić aktualne dane z właściwego rejestru, w celu umożliwienia komisji przetargowej ustalenia przedstawiciela firmy, upoważnionego do uczestnictwa w przetargu w jej imieniu. W przypadku osoby reprezentującej uczestnika/uczestników przetargu konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego z notarialnym poświadczeniem podpisu.

Osoba ustalona, jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest wpłacić, nie później niż na 2 dni przed wyznaczonym terminem podpisania umowy notarialnej, kwotę równą 100% ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu, pomniejszoną o wniesione w pieniądzu wadium.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega wówczas zwrotowi.

Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie przelewem, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do pokrycia kosztów notarialnych i sądowych.

 

Burmistrz Gołdapi zastrzega sobie prawo odwołania przetargu jedynie z ważnych powodów.

Ogłoszenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gołdapi oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej urzędu i w Monitorze Urzędowym.

 

Dodatkowych informacji można uzyskać w Wydziale Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Gołdapi przy Placu Zwycięstwa 14 pok. nr 24 (II piętro) oraz pod nr tel. 87 615 60 54.