Publiczny Internet w Gminie Gołdap


Gmina Gołdap realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Publiczny Internet w Gminie Gołdap”

Celem projektu jest wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach.

Całkowita wartość projektu: 64 368,00 zł

Dofinansowanie: 64 368,00 zł (100% wydatków kwalifikowanych)

Dofinansowanie projektu z UE: 54 712,80 zł (85% kwoty dofinansowania)

Dofinansowanie z budżetu państwa: 9 655,20 zł (15% kwoty dofinansowania)


W dniu 31 grudnia 2020 r. Burmistrz Gołdapi Tomasz Rafał Luto podpisał umowę o dofinansowanie nr POPC.01.01.00-28-0150/19-00 na realizację publicznych punktów dostępu do internetu (hotspotów) w Gminie Gołdap w ramach projektu pt.: „Publiczny internet w Gminie Gołdap”.

W ramach inwestycji wykonano 11 punktów dostępowych w następujących lokalizacjach:

  • Urząd Miejski w Gołdapi
  • Park miejski przy Placu Zwycięstwa w Gołdapi
  • Orlik przy Szkole Podstawowej nr 1 w Gołdapi
  • Gołdapskie Tężnie Solankowe

Projekt pn. „Publiczny Internet w Gminie Gołdap” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”, Działanie nr 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.