Ciepłe Mieszkanie

Burmistrz Gołdapi ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie dla Beneficjentów końcowych (zwanych dalej także „wnioskodawcami”), będących właścicielami lokalu mieszkalnego w budynku wielolokalowym na terenie Gminy Gołdap.

W ramach Programu istnieje możliwość finansowania przedsięwzięć rozpoczętych nie wcześniej niż od dnia podpisania umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia z Gminą Gołdap i trwających nie dłużej niż 18 miesięcy od dnia podpisania ww. umowy z zastrzeżeniem, iż termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia nie może przekroczyć 31.12.2025 r.

Sposób składania i rozpatrywania wniosków złożonych w naborze do momentu rozliczenia oraz wypłaty dofinansowania  zawarte są w „Regulaminie naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” w gminie Gołdap” stanowiącym załącznik nr 2 do Zarządzenia  nr 1829/III/2023 Burmistrza Gołdapi z dnia 21 marca 2023 r.

Termin składnia wniosków:

Nabór wniosków prowadzony jest w systemie ciągłym od 27 marca 2023 r. do 31 maja 2024 r. lub do wyczerpania alokacji środków w WFOŚiGW.

Miejsce składania wniosków:

Urząd Miejski w Gołdapi, ul. Plac Zwycięstwa 14, 19-500 Gołdap, Punkt Obsługi Mieszkańca, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu.

Skrzynka podawcza Urzędu Miejskiego w Gołdapi znajdująca się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej ( ePUAP): /919munh2tk/SkrytkaESP

Koszty kwalifikowane  w ramach  Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”:

  • Pompa ciepła powietrze/woda,
  • Pompa ciepła powietrze/powietrze,
  • Kocioł gazowy kondensacyjny,
  • Kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie,
  • Ogrzewanie elektryczne,
  • Podłączenie lokalu do efektywnego źródła ciepła, w rozumieniu programu, w budynku,
  • Instalacja centralnego ogrzewania oraz instalacja ciepłej wody użytkowej,
  • Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła,
  • Stolarka okienna i drzwiowa (tj. drzwi oddzielające lokal od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego)
  • Dokumentacja projektowa.

Wszystkie urządzenia oraz materiały muszą być fabrycznie nowe, dopuszczone do obrotu oraz w przypadku gdy wynika to z obowiązujących przepisów prawa – posiadać deklaracje zgodności urządzeń z przepisami z zakresu bezpieczeństwa produktu. Jeżeli wynika to z przepisów prawa, usługi muszą być wykonywane przez osoby lub podmioty posiadające stosowne uprawnienia i pozwolenia oraz przeprowadzone zgodnie z obowiązującym prawem i normami.

W ramach programu Wymagany jest demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego.

Szczegółowe informacje dotyczące Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”, między innymi: program, regulamin, formularze wniosków i dokumentów niezbędnych do złożenia  wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego Ciepłe Mieszkanie na terenie Gminy Gołdap znajdują się na stronie:  https://www.goldap.pl/pl/1752/0/cieple-mieszkanie.html

 

Informacji o naborze wniosków udzielają pracownicy Urzędu Miejskiego w Gołdapi:

Tel. 87 615 60 41;  e-mail: pom@goldap.pl

Punkt konsultacyjno-informacyjny dotyczący programu Ciepłe Mieszkanie znajduje się w Urzędzie Miejskim w Gołdapi w pokoju nr 4.

Godziny przyjmowania interesantów:

- wtorek, 10:00 – 13:00

- piątek, 10:00 – 13:00

 

Załączniki:

Zarządzenie.doc

Zarządzenie.pdf

Załącznik nr 1 do Zarządzenia - Ogłoszenie o naborze wniosków

Załącznik nr 2 do Zarządzenia - Regulamin naboru wniosków 

 

Załącznik nr 1 do regulaminu - wniosek:

Instrukcja

Wniosek - wzór

Klauzule informacyjne

Oświadczenie o wryażeniu zgody na realizację

Oświadczenie współmałżonka

Pełnomocnictwo

 

Załącznik nr 2 do regulaminu - lista sprawdzająca przedsięwzięcie

Załącznik nr 3 do regulaminu - Umowa o dofinansowanie - wzór

 

Załącznik nr 3 do regulaminu - wniosek o płatność:

Instrukcja

Wniosek - wzór

Zestawienie dokumentów

Porotkół odbioru prac - wzór

 

Inne:

Minimalne wymagania techniczne

Program Priorytetowy - Ciepłe Mieszkanie


Szczegółowe informacje dotyczące programu Priorytetowego Ciepłe mieszkanie znajduję się na stronie:

https://czystepowietrze.gov.pl/cieple-mieszkanie/