Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Dotacja może być udzielona osobie fizycznej lub prawnej, posiadającej tytuł prawny do zabyt, a wnioski o udzielenie dotacji składa się Burmistrzowi Gołdapi w terminie do 31 maja roku, w którym dotacja ma być udzielona. Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub

Dotacja na dofinansowanie kosztów budowy przydomowej oczyszczalni ścieków

Dotacja na dofinansowanie kosztów budowy przydomowej oczyszczalni ścieków

Z dotacji na budowę oczyszczalni przy domach jednorodzinnych i wielorodzinnych przekazanych do użytkowania mogą skorzystać osoby fizyczne. W przypadku gdy ścieki bytowe pochodzą z budynku wielorodzinnego dotację można uzyskać na wybudowanie tylko jednej oczyszczalni przydomowej dla całego

Dotacja na wymianę źródeł ogrzewania na proekologiczne

Dotacja na wymianę źródeł ogrzewania na proekologiczne

Wymiana nieefektywnych, przestarzałych źródeł ciepła to nie tylko inwestycja w turystykę i walory środowiska. To również wyraz troski o zdrowie najbliższych. Alarmujące statystyki wskazują, że wdychanie pyłów zawieszonych powoduje w Polsce około 3500 przedwczesnych