Ciepłownictwo

Pismo do MSWiA w sprawie rozporządzenia.pdf


Zarządzenie Nr 1727/XI/2022 Burmistrza Gołdapi z dnia 29 listopada 2022 roku w sprawie ustalenia ceny i wprowadzenia procedury dystrybucji paliwa stałego dla gospodarstw domowych na terenie Gminy Gołdap


Burmistrz Gołdapi ogłasza nabór wniosków
o zakup preferencyjny paliwa stałego (węgla kamiennego)

dla gospodarstw domowych

Na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych Gmina Gołdap  sprzedaje paliwo stałe w ramach zakupu preferencyjnego paliwa stałego (węgla kamiennego) dla gospodarstw domowych po cenie 1800,00zł brutto za tonę.

Do ceny nie wlicza się kosztów  transportu paliwa stałego z miejsca składowania w gminie  do gospodarstwa domowego.

Podmiotem sprzedającym jest:

„JANEX” Zbigniew Jankowski, Kośmidry 48, 19-500 Gołdap

Do złożenia wniosku uprawniona jest osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust.1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U. 2022.1692 ze zmianami).

Wniosek o preferencyjny zakup paliwa stałego /w załączeniu formularz wniosku/ należy złożyć nie później niż do 15 kwietnia 2023 r.

UWAGA: osoby chcące nabyć do 31.12.2022 r. pierwszą transzę węgla kamiennego /max. 1,5t/ w ramach zakupu preferencyjnego powinny złożyć wniosek nie później niż 19 grudnia 2022 r. (włącznie).

W przypadku gdy do dnia 31 grudnia 2022 r. osoba uprawniona nie dokonana zakupu węgla kamiennego w ramach zakupu preferencyjnego albo dokona takiego zakupu w ilości mniejszej niż 1,5 t to ilość węgla kamiennego niezakupionego w ramach limitu 3t powiększa limit drugiej transzy

Wniosek o preferencyjny zakup paliwa stałego złożony  po dniu 15 kwietnia 2023 r. pozostawia się bez rozpatrzenia.

Wniosek o preferencyjny zakup paliwa stałego składa się na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W przypadku złożenia wniosku o preferencyjny zakup paliwa stałego za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym (instrukcja - jak złożyć wniosek elektronicznie).

Wniosek można składać:

- za pomocą środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP. Adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Miejskiego w Gołdapi: /919munh2tk/SkrytkaESP

Wnioski przesłane za pośrednictwem poczty e-mail nie będą rozpatrywane. 

 - tradycyjnie (papierowo) - w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gołdapi, Plac Zwycięstwa 14, Gołdap 19-500 w punkcie obsługi mieszkańca lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miejski w Gołdapi, Plac Zwycięstwa 14, Gołdap 19-500.

Informacje i oświadczenia złożone we wniosku o zakup składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny – zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

Po zweryfikowaniu złożonego wniosku Burmistrz Gołdapi  prześle na piśmie informację o przeprowadzonej weryfikacji na adres domowy wnioskodawcy wraz z opisem  szczegółowej procedury dalszego postępowania (opłacie za węgiel, fakturze, miejscu i sposobie odbioru węgla).

Otrzymana informacja  daje upoważnienie do zapłaty należności za wnioskowany węgiel kamienny (dla każdej z transz oddzielnie).

Należność stanowiącą iloczyn zamawianej ilości węgla kamiennego (w tonach) i ceny 1 800,00 zł należy wpłacić:

- na konto Urzędu Miejskiego w Gołdapi nr 38102047240000300200075929 lub

- w kasie Urzędu Miejskiego w Gołdapi.

Zapłaty należy dokonać w dwóch transzach:

I transza - zapłata należności najpóźniej do 30 grudnia 2022 r.

II transza - zapłata należności po 01 stycznia 2023 r.

Za każdym razem w  tytule przelewu/wpłaty należy podać obowiązkowo:

„Imię i nazwisko wnioskodawcy oraz  numer podany w przesłanej informacji”.

Na podstawie dokonanej  wpłaty Urząd Miejski w Gołdapi wystawi fakturę, którą prześle  na adres domowy wnioskodawcy.

Faktura będzie podstawą do odbioru węgla kamiennego  z miejsca składowania t.j. siedziby podmiotu sprzedającego:

„JANEX” Zbigniew Jankowski, Kośmidry 48, 19-500 Gołdap

Termin i sposób odbioru węgla kamiennego należy uzgodnić indywidualnie z podmiotem sprzedającym osobiście w siedzibie lub telefonicznie

kom. 604 595 592, kom.665361703

 

Kontakt w sprawie naboru wniosków:

Urząd Miejski w Gołdapi, Plac Zwycięstwa 14, 19-500 Gołdap
tel. 87 615 60 00 lub 87 615 60 61
e-mail: pom@goldap.pl,


Wniosek o zakup preferencyjny węgla.docx

Wniosek o zakup preferencyjny węgla.pdf

Certyfikat Chemikals Braniewo - Col 8-25mm.pdf

Certyfikat Chemikals Braniewo - Col 25+mm.pdf


JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK ELEKTRONICZNIE:

W pole „Wybierz urząd lub instytucję, do której składasz pismo” należy wprowadzić: „Urząd Miejski w Gołdapi, Plac Zwycięstwa 14 (19-500 Gołdap, WOJ. Warmińsko-Mazurskie)”.
Adres skrytki ePuap: /919munh2tk/SkrytkaESP

 • Krok 3a – jeśli nie masz profilu zaufanego, sprawdź czy możesz złożyć profil za pośrednictwem Twojego konta bankowego on-line bez wychodzenia z domu.
 • Krok 4 – po weryfikacji wniosku otrzymasz pisemną informację na adres domowy.

PAMIĘTAJ:

WNIOSEK SKŁADANY ZA POMOCĄ KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ OBOWIĄZKOWO PODPISZ PROFILEM ZAUFANYM (https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany) LUB PODPISEM KWALIFIKOWANYM


Prezydent podpisał ustawę o dystrybucji węgla przez samorządy. Uchwalone przepisy umożliwiają włączenie się gmin w proces zakupu, dystrybucji i sprzedaży węgla po preferencyjnych cenach członkom wspólnot lokalnych oraz rozstrzygną problem jego zakupu przez gospodarstwa domowe znajdujące się pod jednym adresem w odrębnych lokalach.

Ustawa: kliknij tutaj


Szanowni Mieszkańcy,

w związku z planowanym wejściem w życie ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe regulującej dystrybucję i sprzedaż węgla przez samorządy, prosimy o zgłaszanie zapotrzebowania na węgiel kamienny w celu wstępnego ustalenia liczby gospodarstw domowych zainteresowanych zakupem węgla na warunkach określonych w ustawie.

Szczegółowe informacje dostępne są dla Państwa na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gołdapi: https://www.goldap.pl/pl/229/32741/zglaszanie-zapotrzebowania-na-wegiel-w-gminie-goldap.html

 


Szanowni Mieszkańcy, 

wobec stale rosnących od 2021 roku cen ciepła sieciowego jakie przedkłada mieszkańcom Gminy Gołdap zewnętrzne koncesjonowane przedsiębiorstwo energetyczne Zakład Budowlany Stanisław Andrysiewicz według zatwierdzanych przez Urząd Regulacji Energetyki taryf, Urząd Miejski mając na uwadze skalę problemu z jakim muszą mierzyć się zarówno mieszkańcy jak i instytucje użyteczności publicznej, podjął następujące kroki:

 • styczeń 2022 r. - w odpowiedzi na sygnały mieszkańców zorganizowano spotkanie Radnych, mieszkańców Gołdapi z Panem Andrysiewiczem – dostawcą ciepła na terenie Gminy Gołdap – celem udzielenia informacji i wskazania na jakiej podstawie i w oparciu o jakie ceny została ustalona nowa o ponad 160% wyższa od poprzedniej cena za dostawę ciepła. Ponadto pisemnie, Pan S. Andrysiewicz został zobowiązany do ponownego przeanalizowania i obniżenia stawki za ciepło oraz podjęcia działań aby w przyszłości ceny ciepła nie wzrastały tak drastycznie.
 • styczeń 2022 r. - Urząd Miejski w Gołdapi wystosował Petycję do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, wnosząc o ponowną analizę wniosku Pana Stanisława Andrysiewicza w sprawie zatwierdzenia taryfy. W odpowiedzi na petycję Dyrektor Departamentu Komunikacji Społecznej wyjaśnia: „(…) kwestia wysokości opłat za ciepło ponoszonych przez odbiorców jest przedmiotem szczególnej kontroli ze strony Prezesa URE podczas postępowań administracyjnych, związanych z zatwierdzaniem taryf dla ciepła opracowanych przez koncesjonowane przedsiębiorstwa energetyczne. W ramach prowadzonego postępowania administracyjnego dotyczącego zatwierdzenia ustalonej przez przedsiębiorstwo ZB S. Andrysiewicz taryfy dla ciepła, w sposób szczegółowy dokonana została weryfikacja złożonego przez przedsiębiorstwo wniosku w świetle wskazanych wyżej przepisów ustawy – Prawo energetyczne. W trakcie postępowania administracyjnego Prezes URE wezwał kilkukrotnie przedsiębiorstwo energetyczne do złożenia wyjaśnień oraz przedłożenia stosownych dokumentów potwierdzających uzasadnienie wniosku. W związku z powyższym, niniejsza petycja została rozpatrzona negatywnie.” 
 • styczeń 2022 r. - Urząd Miejski w Gołdapi wystosował Petycję do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, wnosząc o wszczęcie postępowania przeciwko przedsiębiorcy dostarczającemu ciepło na terenie gminy Gołdap w sprawie dotyczącej nadużywania pozycji dominującej polegającej na bezpośrednim lub pośrednim narzucaniu nieuczciwych cen, w tym cen nadmiernie wygórowanych w sprawie dotyczącej ustalenia cen taryfy dla ciepła na ternie gminy Gołdap.
 • marzec 2022 r. - pismo do ZB S. Andrysiewicz zobowiązujące przedsiębiorcę do ponownej kalkulacji cen i stawek opłat za ciepło oraz natychmiastowe złożenie wniosku do URE o zmianę taryfy. W odpowiedzi Pan S. Andrysiewicz wskazuje: „(…) jedyną instytucją, wobec której Zakład Budowlany Stanisław Andrysiewicz zobowiązany jest prowadzić kompleksowe czynności dotyczące taryfy dla ciepła, jest Urząd Regulacji Energetyki. Urząd Regulacji Energetyki jest instytucję, która reprezentuje interesy odbiorców ciepła. Urząd Regulacji Energetyki, przy okazji zatwierdzania kolejnej taryfy dla ciepła, weryfikuje, czy przedsiębiorstwo energetyczne nie uzyskało nieuzasadnionych korzyści w okresie obowiązywania aktualnej taryfy dla ciepła (...)” Korespondencja jw. i analiza zaistniałej sytuacji wykazała że wzrost cen ciepła  sieciowego i gazu jest w głównej mierze konsekwencją wzrostu cen paliwa LNG (ciekły gaz ziemny) na rynku krajowym i europejskim.
 • lipiec 2022 r. - wystąpiono z pismem do Polskiej Spółki Gazownictwa w Olsztynie z prośbą o realizacje inwestycji polegającej na budowie gazociągu zasilającego gminę i miasto Gołdap w gaz wraz z siecią dystrybucji. W odpowiedzi Kierownik Działu Rozwoju wskazuje: „(…) W mieście występuje dobrze rozwinięta sieć gazowa oraz sieć ciepłownicza, co teoretycznie ogranicza potencjał zagospodarowania nowych Klientów na rzecz nowego operatora systemu gazowego w mieście Gołdap. Dotychczas przeprowadzone wielowariantowe analizy ekonomiczne, biorąc pod uwagę obowiązujące w naszej spółce wewnętrzne regulacje w zakresie metodyki szacowania potencjału oraz sporządzania analiz ekonomicznych wykazały brak opłacalności dla budowy sieci gazowej w mieście i gminie Gołdap. Wobec powyższego, na ten czas Polska Spółka Gazownictwa nie planuje budowy sieci gazowej w mieście Gołdap, jednakże w przypadku pojawienia się odpowiednio dużych Odbiorców zainteresowanych znacznym poborem paliwa gazowego (tj. Deklarowana moc przyłączeniowa ok. 1000m3/h i roczny pobór gazu ok. 2 mln m3/rok) oraz zdecydowanych zawrzeć umowy o przyłączenie do sieci gazowej Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie deklaruje gotowość ponownego rozpatrzenia możliwości przyłączenia Odbiorców do sieci gazowej oraz gazyfikacji miasta i Gminy Gołdap.”
 • lipiec 2022 r. - wystosowano pismo do Prezesa Rady Ministrów z wnioskiem o ujęcie
  w planach inwestycyjnych rządu inwestycji polegającej na budowie gazociągu zasilającego gminę i miasto Gołdap w gaz wraz z siecią dystrybucji lub budowa stacji regazyfikacji. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów skierowała pismo do Ministerstwa Aktywów Państwowych.
 • wrzesień 2022 r. - w ślad za informacją otrzymaną od ZB S. Andrysiewicz o zagrożeniach związanych z dalszym funkcjonowaniem przedsiębiorstwa a co za tym idzie, możliwości zaprzestania dostaw ciepła już w miesiącu wrześniu 2022 r., zwołano posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Na spotkaniu zobowiązano dostawcę ciepła do bieżącego raportowania stanu zabezpieczenia gminy w ciepło oraz podjęto działania odnośnie koordynacji prac w zakresie pozyskania rekompensat dla końcowych odbiorców ciepła wg projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Ponadto przekazana została informacja otrzymana od ZB S. Andrysiewicz o możliwości wystąpienia problemów zabezpieczenia dostaw ciepła dla mieszkańców gminy Gołdap już we wrześniu 2022 r. do:  Prezesa Rady Ministrów, Minister Klimatu i Środowiska, Parlamentarzystów z terenu Warmii i Mazur, Prezesa URE, Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z prośbą o współpracę i podjęcie działań zmierzających do wyeliminowania zagrożenia przedstawionego przez koncesjonowane przedsiębiorstwo energetyczne (ZB S. Andrysiewicz) odpowiedzialne za dostarczanie ciepła mieszkańcom gminy Gołdap.
 • Podstawowym kierunkiem działania interwencyjnego w chwili obecnej jest utrzymanie dostaw ciepła na bieżący sezon grzewczy, które wg deklaracji ZB S. Andrysiewicz od strony technicznej jest możliwe. Problem stanowią stale rosnące koszty paliwa LNG. Po rozmowach Burmistrza Gołdapi z ZB S. Andrysiewicz oraz w oparciu o ustawę o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją
  na rynku paliw, szansą na obniżenie kosztów za ciepło są niewątpliwie rekompensaty wprowadzone ww. ustawą. Jednoskładnikowa cena ciepła wg ustawy rekompensowana będzie do poziomu 150,95 zł/GJ netto (wg zatwierdzonej 15.09.2022 przez URE taryfy dla ZB S. Andrysiewicz aktualnie cena jednoskładnikowo wynosi ok. 400 zł/GJ). Do ceny ciepła doliczyć należy opłaty przesyłowe wg obowiązującej taryfy (ok. 50 zł/GJ) oraz podatek VAT. Powyższe, przy aktualnej wysokiej cenie ciepła stanowi istotne wsparcie odbiorców, jednocześnie będąc jedynie tymczasowym rozwiązaniem problemu na sezon grzewczy 2022/2023. Z tego względu równolegle podjęto działania mające na celu poszukiwanie alternatywnych rozwiązań zaopatrzenia w ciepło odbiorców ciepła z terenu miasta przyłączonych do systemu ciepłowniczego.

 

Wszelkie informacje z zakresu ciepłownictwa w gminie Gołdap w szczególności związane z ww. ustawą o rekompensatach będą umieszczane na stronie internetowej Urzędu Miejskiego zakładka: Dla mieszkańca / Urząd Miejski / Ciepłownictwo

https://www.goldap.pl/pl/1732/0/cieplownictwo.html

Osoba do kontaktu: Jarosław Duchnowski – Kierownik Wydziału Infrastruktury i Inwestycji Komunalnych.

tel.: 87 615 60 21


Zbiór ustaw i rozporządzeń

Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 września 2022 r. w sprawie wzorów oświadczeń składanych przez odbiorców ciepła niebędących gospodarstwami domowymi w celu skorzystania ze szczególnych rozwiązań w związku z sytuacją na rynku paliw.

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 września 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła.


DEKLARACJA CEEB

Zasady złożenia deklaracji CEEB dostępne są na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego pod adresem: https://www.gunb.gov.pl/podmenu/1713


DODATEK WĘGLOWY

Wnioski na dodatek węglowy przyjmuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołdapi
szczegółowe informacje znajdują się pod adresem: http://opsgoldap.com.pl/dodatek-weglowy/


Dotacja na wymianę źródeł ogrzewania na proekologiczne dostępna pod adresem:
https://www.goldap.pl/pl/1692/29496/dotacja-na-wymiane-zrodel-ogrzewania-na-proekologiczne.html


Dodatek dla podmiotów wrażliwych

Ustawa z dnia 15 września 2022 r. (Dz. U z 2022 r. poz. 1967) o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw wprowadziła dodatek dla podmiotów wrażliwych, którymi są to m.in. placówki systemu ochrony zdrowia, systemu oświaty, szkolnictwa wyższego i nauki, żłobki, kluby dziecięce, kościoły i związki wyznaniowe, placówki kulturalne, straże pożarne, pozarządowe organizacje pożytku publicznego, spółdzielnie socjalne.

Dodatek dla podmiotów wrażliwych przysługuje podmiotom, które ponoszą koszty zakupu węgla kamiennego, brykietu lub peletu zawierających co najmniej 85% węgla kamiennego, peletu drzewnego albo innego rodzaju biomasy, gazu skroplonego LPG albo oleju opałowego, wykorzystywanych na cele ogrzewania, w związku z wykonywaniem przez te podmioty ich podstawowej działalności.  Źródło spalania paliw musi być wpisane do CEEB.

Wysokość dodatku
Wysokość dodatku zrekompensuje 40 proc. wzrostu kosztów ogrzewania na sezon. Obliczenia przeprowadza się na podstawie średniej ceny i ilości zużytego paliwa w latach 2020 i 2021.

Gdzie złożyć wniosek?
Wnioski o wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych można złożyć: za pomocą Platformy ePUAP (/919munh2tk/SkrytkaESP ), osobiście w Punkcie Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Gołdapi lub listownie na adres urzędu: Plac Zwycięstwa 14, 19-500 Gołdap.

Wzór wniosku o wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych dostępny jest w załączniku.

Dodatek wypłaca się w terminie do miesiąca od dnia otrzymania prawidłowo sporządzonego wniosku.

Załączniki:

1. Wniosek o wypłatę dodatku dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła;

2. Instruktaż jak wypełnić wniosek - podmioty wrażliwe