Gospodarka odpadami


Harmonogramy wywozu odpadów komunalnych na 2024 rok


Teren wiejski WIELORODZINNE I

Teren wiejski WIELORODZINNE II

SEKTOR I MIASTO

SEKTOR II MIASTO

SEKTOR III MIASTO

SEKTOR IV MIASTO

SEKTOR I WIEŚ

SEKTOR II WIEŚ

SEKTOR III WIEŚ

SEKTOR IV WIEŚ

SEKTOR V WIEŚ

SEKTOR VI WIEŚ

SEKTOR VII WIEŚ


Harmonogramy wywozu odpadów komunalnych na 2023 rok


Teren wiejski WIELORODZINNE I 1-3

SEKTOR I MIASTO

SEKTOR II MIASTO

SEKTOR III MIASTO

SEKTOR IV MIASTO

SEKTOR I WIEŚ

SEKTOR II WIEŚ

SEKTOR III WIEŚ

SEKTOR IV WIEŚ

SEKTOR V WIEŚ

SEKTOR VI WIEŚ

SEKTOR VII WIEŚ


Harmonogramy wywozu odpadów komunalnych na 2022 rok


Teren wiejski WIELORODZINNE I 1-3

Teren wiejski WIELORODZINNE II 1-3

SEKTOR I MIASTO

SEKTOR II MIASTO

SEKTOR III MIASTO

SEKTOR IV MIASTO

SEKTOR I WIEŚ

SEKTOR II WIEŚ

SEKTOR III WIEŚ

SEKTOR IV WIEŚ

SEKTOR V WIEŚ

SEKTOR VI WIEŚ

SEKTOR VII WIEŚ


Harmonogramy wywozu odpadów komunalnych na 2021 rok


Teren wiejski WIELORODZINNE I 1-3

Teren wiejski WIELORODZINNE II 1-3

SEKTOR I MIASTO

SEKTOR II MIASTO

SEKTOR III MIASTO

SEKTOR IV MIASTO

SEKTOR I WIEŚ

SEKTOR II WIEŚ

SEKTOR III WIEŚ

SEKTOR IV WIEŚ

SEKTOR V WIEŚ

SEKTOR VI WIEŚ

SEKTOR VII WIEŚ


Harmonogramy wywozu odpadów komunalnych na 2020 rok


Teren wiejski WIELORODZINNE I 1-3

Teren wiejski WIELORODZINNE II 1-3

SEKTOR I

SEKTOR II

SEKTOR III

SEKTOR IV

SEKTOR I WIEŚ

SEKTOR II WIEŚ

SEKTOR III WIEŚ

SEKTOR IV WIEŚ

SEKTOR V WIEŚ

SEKTOR VI WIEŚ

SEKTOR VII WIEŚ

 


Urząd Miejski w Gołdapi informuje, iż w ramach gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z terenów nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Gołdap usługę odbioru odpadów wykonują następujące firmy:

  • Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Marta Gawryluk, Tomasz Brzeziński s.c., ul. Zatorowa 1, 19-500 Gołdap, tel. 87 615 38 60- obszar miasta Gołdap;
  • KOMA Ełk sp. z o.o., ul. Sikorskiego 19C, 19-300 Ełk, tel. 534 535 169- obszar wiejski Gminy Gołdap.

Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gołdap na nieruchomościach na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (prowadzący działalność gospodarczą, instytucje, zakłady pracy: produkcyjne, usługowe itp.) właściciele muszą zawrzeć oddzielne umowy na odbiór odpadów komunalnych.

Właściciele nieruchomości mogą przekazywać podmiotom odbierającym odpady komunalne następujące frakcje odpadów: papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło, odpady ulegające biodegradacji, popiół paleniskowy, odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (zgodnie z harmonogramem wywozu odpadów).

Natomiast przeterminowane leki, odpady medyczne powstałe w gospodarstwach domowych w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi w szczególności igieł i strzykawek można wrzucać do specjalnych pojemników ustawionych we wszystkich aptekach na terenie Gminy Gołdap.

Odpady takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, opony od samochodów osobowych,  meble i inne odapdy wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe każdy mieszkaniec Gminy Gołdap może bezpłatnie przekazać do „Stacji przeładunkowej wraz z Punktem Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów“ w miejscowości Kośmidry w godzinach pracy tj.: poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki 7:00-15:00, środy 7:00-17:00 oraz soboty 8:00-10:00.

Zbieraniem surowców wtórnych na terenie Gminy Gołdap zajmują się następujące podmioty:

  1. Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami „Eko-Mazury” Sp. z o.o., Siedliska 77, 19-300 Ełk;
  2. „MIDA” Mariusz Trzasko, ul. Okrzei 12, 19-500 Gołdap;
  3. Firma Handlowo-Usługowa „ELF” Tomasz Sala, ul. M. Konopnickiej 1, 19-500 Gołdap;
  4. „JANEX” Zbigniew Jankowski, Kośmidry 48, 19-500 Gołdap;
  5. SORTZŁOM Władysława Jabłońska, ul. Pagórkowa 4, 19-500 Gołdap

 


Szanowni Państwo,

Od 1 września 2020 roku zmieniają się w Gminie Gołdap zasady segregacji odpadów komunalnych. Wynika to z konieczności dostosowania się do nowych przepisów i ujednolicenia zasad segregacji odpadów. W 2019 roku sejm dokonał zmian w ustawie  z 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 z późn. zm.). Zmieniło się także Rozporządzenie Ministra Środowiska z 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów.

Przepisy obligują wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie gminy do selektywnej zbiórki odpadów „u źródła”, czyli u każdego wytwórcy odpadów. Selektywna zbiórka będzie podlegała kontroli. Systemem odbioru odpadów komunalnych organizowanym przez gminę są objęci wszyscy właściciele nieruchomości zamieszkałych.

 

Obowiązująca kolorystyka pojemników (niebieski, żółty, zielony, brązowy, czarny) do selektywnej zbiórki odpadów będzie bezwzględnie wymagana od dnia 01.07.2022 r. 

Do dnia 30.06.2022 r. dopuszcza się pojemnik w dowolnej kolorystyce, jednak zawierający odpowiednią naklejkę, wskazującą rodzaj frakcji do odbioru.

Mieszkańcy zabudowy jednorodzinnej, nieposiadający pojemników, będą mogli przekazywać odpady komunalne w workach, zgodnie z przyjętą kolorystyką już od 01.09.2020 r.

Dodatkowych informacji udziela Wydział Infrastruktury i Inwestycji Komunalnych Urzędu Miejskiego w Gołdapi pok. nr: 30, tel. 87 615 60 52 lub 87 615 60 21.


Szczegółowe informacje odnośnie sposobu segregacji są zamieszczone w poniższej ulotce