Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem

Zarządzenie Nr 2140 /XII/ 2023

Burmistrza Gołdapi

z dnia 19 grudnia 2023 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2 z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn.zm.), zarządza co następuje:

§ 1.

Przeznacza się do najmu na czas oznaczony lokal użytkowy położony w Gołdapi przy ul. Polnej 2B, wymieniony w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

1. Wykaz, o którym mowa w § 1 wywiesza się w na tablicy ogłoszeń urzędu na okres 21 dni oraz zamieszcza na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gołdapi w Biuletynie Informacji Publicznej.

2. Informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości w prasie internetowej.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Gospodarki Komunalnej.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                                          Burmistrz Gołdapi

                                                                                                          Tomasz Rafał Luto