Ogłoszenie o drugim przetargu na sprzedaż udziału 59/100 w działce oznaczonej nr ewid. 100/3, udziału 2/5 w działce oznaczonej nr ewid. 100/4 i udziału 41/100 w działce oznaczonej nr ewid. 100/5, położonych w miejscowości Grabowo

GPO.6840.28.2023

Gołdap, dnia 20.12.2023 r.

 

BURMISTRZ GOŁDAPI

ogłasza

drugi przetarg ustny nieograniczony

(I przetarg odbył się w dniu 30.11.2023 r.)

 • na sprzedaż udziału 59/100 w prawie własności nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowym/oświaty z częścią mieszkalną o powierzchni 306,60 m2, składającej się z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 100/3 o powierzchni 0,0998 ha, położonej w miejscowości Grabowo w obrębie geodezyjnym 0009 Grabowo, uregulowanej w księdze wieczystej KW nr OL1C/00043408/4, stanowiącej własność Gminy Gołdap,
 • udziału 2/5 w prawie własności nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 100/4 o powierzchni 0,0575 ha, położonej w miejscowości Grabowo w obrębie geodezyjnym 0009 Grabowo, uregulowanej w księdze wieczystej nr OL1C/00043409/1, stanowiącej własność Gminy Gołdap,
 • udziału 41/100 w prawie własności nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym o powierzchni zabudowy 126,00 m2, składającej się z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 100/5 o powierzchni 0,0184 ha, położonej w miejscowości Grabowo w obrębie geodezyjnym 0009 Grabowo, uregulowanej w księdze wieczystej nr OL1C/00043410/1, stanowiącej własność Gminy Gołdap.
 • Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków przedmiotowe nieruchomości stanowią użytek określony symbolem: Br-PsIV – grunty rolne zabudowane.
 • Przedmiotowe nieruchomości położone są w terenie, dla którego brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gołdap zatwierdzonym uchwałą nr LXVIII/502/2023 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 28 marca 2023 r. teren przeznaczony jest następująco: „tereny wielofunkcyjne o niskiej intensywności”.
 • Budynek użytkowy/oświaty z częścią mieszkalną, obecnie pełni funkcję usługową oraz w części funkcję mieszkalną. Stan techniczny budynku poprawny/dobry.
 • Budynek nr 7, położony w Grabowie wpisany jest do Gminnej Ewidencji Zabytków na podstawie art. 22 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U z 2022 r. poz. 840 z późn. zm.).
 • Nieruchomość sąsiaduje z zabudową mieszkalną wielorodzinną, jednorodzinną oraz usługową i sakralną. Kształt działek nieregularny – zbliżony do prostokąta.
 • Dostęp do nieruchomości bezpośrednio z drogi wojewódzkiej nr 650 (dz. nr 194/1).
 • Na terenie nieruchomości zlokalizowany jest przewód wodociągowy i kanalizacyjny oraz studnia. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
 • Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do udostępnienia terenu gestorom sieci do przebudowy, usuwania awarii remontu, a także dokonywania napraw, konserwacji.
 • Ustanowienie odrębnej własności lokalu w budynku wielorodzinnym, wchodzącym w skład nieruchomości następuje na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t.j. Dz. U z 2021 r., poz. 1048).
 • Nieruchomość wolna jest od wszelkich długów, ciężarów, ograniczeń w rozporządzaniu, nie jest przedmiotem żadnego postępowania sądowego, administracyjnego i egzekucyjnego.
 • Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
 • Nabywca nieruchomości na koszt własny zleci okazanie granic.
 • Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości nastąpi zgodnie z wypisem z rejestru gruntów oraz wyrysem z mapy ewidencyjnej. W razie ewentualnych prac geodezyjnych, Gmina Gołdap nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytków oraz ewentualnych różnic w powierzchni nieruchomości.

Cena wywoławcza nieruchomości: 262 000,00 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100) – sprzedaż nieruchomości zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1570 z późn. zm.).

Minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przystępujący do przetargu zobowiązany jest do wniesienia wadium w pieniądzu w wysokości 26 200,00 zł (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy dwieście złotych 00/100) na rachunek Urzędu Miejskiego w Gołdapi PKO BP S.A. Oddział Ełk nr 89 1020 4724 0000 3602 0007 6463 do dnia 17.01.2024 r. Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na ww. rachunek bankowy. Tytuł wpłaty wadium winien jednoznacznie wskazywać uczestnika/uczestników przetargu oraz numer ewidencyjny działki.

Przetarg odbędzie się 23 stycznia 2024 r. o godz. 1030 w sali konferencyjnej nr 1 Urzędu Miejskiego w Gołdapi przy Placu Zwycięstwa 14.  

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca przeprowadzenia przetargu.

W przypadku przystąpienia do przetargu osób fizycznych pozostających w związku małżeńskim, posiadających wspólność ustawową małżeńską, wymagana jest obecność obojga małżonków. W przypadku uczestnictwa w przetargu przez jednego z małżonków, konieczne jest przedłożenie pisemnego wyrażenia zgody współmałżonka na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości z notarialnym poświadczeniem podpisu.

Uczestnik przetargu zobowiązany jest przedłożyć dokument tożsamości komisji przetargowej przed otwarciem przetargu, natomiast osoby prawne biorące udział w przetargu powinny przedstawić aktualne dane z właściwego rejestru, w celu umożliwienia komisji przetargowej ustalenia przedstawiciela firmy, upoważnionego do uczestnictwa w przetargu w jej imieniu. W przypadku osoby reprezentującej uczestnika/uczestników przetargu konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego z notarialnym poświadczeniem podpisu.

Osoba ustalona, jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest wpłacić, nie później niż na 2 dni przed wyznaczonym terminem podpisania umowy notarialnej, kwotę równą 100% ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu, pomniejszoną o wniesione w pieniądzu wadium.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega wówczas zwrotowi.

Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie przelewem, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do pokrycia kosztów notarialnych i sądowych.

Burmistrz Gołdapi zastrzega sobie prawo odwołania przetargu jedynie z ważnych powodów.

Ogłoszenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gołdapi oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej urzędu i w Monitorze Urzędowym.

 

Dodatkowych informacji można uzyskać w Wydziale Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Gołdapi przy Placu Zwycięstwa 14 pok. nr 24 (II piętro) oraz pod nr tel. 87 615 60 54.

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia:

Zdjęto z tablicy ogłoszeń dnia: