Aktualności

Poniedziałek, 18 grudnia 2023

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. ochrony środowiska

ZARZĄDZENIE 2134/XII/2023

BURMISTRZA GOŁDAPI

z dnia 15 grudnia 2023 r.

 

w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds.  ochrony środowiska.

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 530) i § 2 Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Gołdapi oraz na wolne stanowiska kierowników gminnych jednostek organizacyjnych stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 720/VI/2009 Burmistrza Gołdapi z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Gołdapi oraz na wolne stanowiska kierowników gminnych jednostek organizacyjnych”, zarządza się co następuje:

 

§1.1. Ogłasza się nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze ds. ochrony środowiska.

2. Wymagania i kwalifikacje, jakie powinni posiadać kandydaci przystępujący do naboru, sposób ich udokumentowania oraz warunki przyjmowania dokumentów aplikacyjnych określone zostały w ogłoszeniu o naborze, stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§2.1. W celu przeprowadzenia czynności naboru na wolne stanowiska urzędnicze – ustala się Komisję Rekrutacyjną w składzie:

  1. Joanna Magdalena Łabanowska – Zastępca Burmistrza Gołdapi – Przewodnicząca Komisji,
  2. Beata Kołakowska  – Kierownik Wydziału Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Nieruchomości – Zastępca Przewodniczącej Komisji
  3. Anita Germaniuk – Z-ca Kierownika Wydziału Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Nieruchomości – Członek Komisji,
  4. Marta Zarzycka – Główny Specjalista ds. kadr i płac – Sekretarz Komisji.

2. Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej kieruje pracami Komisji, a w przypadku jego nieobecności – Z – ca Przewodniczącego Komisji.

3. Komisja Rekrutacyjna może podejmować prawomocne decyzje w obecności co najmniej trzech członków Komisji, w tym Przewodniczącego Komisji lub Z – cy Przewodniczącego Komisji.

4. Upoważnia się Komisję Rekrutacyjną do działania i podejmowania czynności w trybie i na zasadach określonych w Zarządzeniu Nr 720/VI/09 z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Gołdapi oraz na wolne stanowiska kierowników gminnych jednostek organizacyjnych”.

 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Przewodniczącemu Komisji.

 

§ 4.  Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Gołdap.

 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

                      Burmistrz  Gołdapi

Tomasz Rafał Luto  

 

 

 

Uzasadnienie 

 

W związku z wprowadzoną Zarządzeniem 2132/XII/2023 Burmistrza Gołdapi z dnia 13 grudnia 2023 r zmianą Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Gołdapi  wynikającą z konieczności przypisania nowych zadań do realizacji w wydziale Gospodarki Przestrzennej Ochrony Środowiska i Nieruchomości dodano w ” Szczegółowej strukturze organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Gołdapi” jeden etat w wydziale GPO- stanowisko pracy ds. ochrony środowiska.

Mając na uwadze powyższe należy przeprowadzić  nabór zgodnie z § 2 Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Gołdapi oraz na wolne stanowiska kierowników gminnych jednostek organizacyjnych stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 720/VI/2009 Burmistrza Gołdapi z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Gołdapi oraz na wolne stanowiska kierowników gminnych jednostek organizacyjnych”.